ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Το ερευνητικό έργο με τίτλο: «ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», αφορά στην αποτύπωση αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βιομηχανία τροφίμων και συγκεκριμένα στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας. Κεντρική δράση του έργου αποτελεί η διεξαγωγή διαγωνισμού Καινοτομίας, ο οποίος θα διοργανωθεί από τη FrieslandCampina Hellas – NOYNOY σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την Εταιρεία Break-Even Consulting ΙΚΕ.

ΑΡΘΡΟ 1: ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Ελλάδα η μεταφορά τεχνολογίας και η διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την ελληνική βιομηχανία, υπήρξε διαχρονικά ελλειμματική.

Στις μέρες μας  κεντρικό πρόταγμα, τόσο της εθνικής πολιτικής, όσο και του ιδιωτικού τομέα, αποτελεί η αναζήτηση λύσεων που δύνανται να καλύψουν το  συγκεκριμένο κενό, μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου, της επιστημονικής έρευνας και της επιχειρηματικότητας, σε μια προσπάθεια παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, η οποία δύναται να μετασχηματίσει τον χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε η στρατηγική συνεργασία ανάμεσα στην FrieslandCampina Hellas, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στην Εταιρεία Break-Even Consulting, δεδομένου ότι κάθε φορέας εξ αυτών  διατηρεί σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα σε τομείς που λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχυτικά στην κατεύθυνση αυτή. Ειδικότερα:

Η γνώση της FrieslandCampina Hellas και των στελεχών της σε θέματα λειτουργίας της αγοράς, το μέγεθος και οι δυνατότητες των τμημάτων παραγωγής και των παραρτημάτων τους και ο τομέας εξειδίκευσής της, σε ένα κλάδο αιχμής για τη χώρα, όπως είναι αυτός των τροφίμων,

Το ΕΜΠ ως επιστημονικός φορέας διεξαγωγής έρευνας και παραγωγής αποτελεσμάτων σε γνωστικά πεδία που ενσωματώνουν τεχνολογίες state of the art,  οι εξειδικευμένοι επιστήμονες-ερευνητές του, ο εργαστηριακός εξοπλισμός του, το εκτεταμένο δίκτυο αποφοίτων του και το κύρος του ως εκπαιδευτικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης,

Η εμπειρία της Break-Even Consulting και η τεχνογνωσία των στελεχών της στη διαχείριση έργων, στην αξιολόγηση τεχνικών προτάσεων, στην ανάδειξη, καθοδήγηση νέων startups στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κύριο στόχο της συνεργασίας αυτής, αποτελεί η προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στη χώρα, δημιουργώντας ένα πρόσχωμα στο εντεινόμενο φαινόμενο της της διαρροής ανθρώπινου δυναμικού, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, στο εξωτερικό.

Επιπροσθέτως, το εγχείρημα θα συμβάλλει (ή σε κάθε περίπτωση θα το επιχειρήσει) στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των ερευνητών/φοιτητών με ποικίλες δράσεις, προκειμένου να τελεσφορήσει η εμπορική αξιοποίηση – εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και να αναδειχθούν πρωτότυπες ιδέες στην ευρύτερη οικονομία, οι οποίες δύναται να παρουσιάσουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού
Ο 1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας FrieslandCampina Hellas «NOYNOY Idea Challenge » επιχειρεί να αποτυπώσει την καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων, που ασχολούνται με τη βιομηχανία τροφίμων και συγκεκριμένα στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα, με κύρια ακαδημαϊκή αφετηρία– αλλά όχι αποκλειστικά – το ΕΜΠ. Ο Διαγωνισμός θα διερευνήσει τη διαδικασία μεταφοράς αυτών των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες καλές πρακτικές στον κλάδο, με τελικό στόχο την ανάδειξη δυνητικά αξιοποιήσιμων περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στόχος του διαγωνισμού είναι να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα στην αλυσίδα αξίας, ενσωματώνουν την περιβαλλοντική διάσταση στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, επικουρούν στην προσπάθεια εξάπλωσης της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και υιοθετούν καλές πρακτικές και πρότυπα, που απορρέουν από την κυκλική οικονομία. Τέλος, λανθάνον επίδικο του διαγωνισμού, αποτελεί η δημιουργία κουλτούρας καινοτόμου επιχειρηματικότητας και συνεχούς αναζήτησης της αριστείας, υπό το πρίσμα της αξιοποίησης της δυναμικής του υφιστάμενου ανθρώπινου κεφαλαίου και των προοπτικών που προσφέρει η ελληνική γη.

2.2 Ωφελούμενοι Διαγωνισμού
Οι ωφελούμενοι του διαγωνισμού καινοτομίας «NOYNOY idea challenge» είναι οι εξής:

·   Φοιτητές και νέοι απόφοιτοι της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης.
·   Νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα.
·   Ομάδες ερευνητών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα.
·   Μέλη τις ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

2.3 Οι φάσεις υλοποίησης του διαγωνισμο
Το έργο θα έχει διάρκεια 6 μήνες, με επιπρόσθετη διάρκεια 2 μηνών για mentoring/coaching επιλεγμένων ομάδων. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα περιλαμβάνει την περίοδο συγκέντρωσης και αξιολόγησης προτάσεων, τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών και την διάχυση των αποτελεσμάτων.

2.3.1 Φάση 1η: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και επιλογή προτάσεων

Κατά την πρώτη φάση, θα συγκεντρωθούν προτάσεις από τα ενδιαφερόμενα σχήματα που επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Αξιολογητές από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα θα εξετάσουν τις προτάσεις που υποβλήθηκαν, με σκοπό την  προεπιλογή των ομάδων  που θα προκριθούν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης.

2.3.2 Φάση 2 η: Φάση Αξιολόγησης

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής οι ομάδες που θα προκριθούν, λαμβάνοντας συμβουλευτική υποστήριξη εξειδικευμένων συνεργατών από τον ελλαδικό και διεθνή χώρο, θα παρουσιάσουν σε εξατομικευμένες συναντήσεις, μια συγκροτημένη πρόταση, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να καταλήξει στον τελικό κατάλογο ανά θεματική περιοχή.

2.4.3 Φάση 3 η: Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα δρομολογηθούν μια σειρά από δράσεις διάδοσης και δημοσιότητας με στόχο την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, αλλά και την επικοινωνιακή υποστήριξη των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν την παρουσίαση στα ΜΜΕ, καθώς και τη διοργάνωση μιας ειδικής εκδήλωσης με προσκεκλημένους όλους τους συντελεστές του έργου, όπου θα παρουσιαστούν οι διακριθείσες ιδέες και θα πραγματοποιηθεί η τελετή βράβευσης.

2.3.4 Φάση 4 η: Υποστήριξη επιχειρηματικής ιδέας βραβευθέντων / Coaching

Στη φάση αυτή, οι ομάδες που εμφανίζουν ιδιαίτερο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, θα  ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα εντατικού coaching εξατομικευμένης υποστήριξης, με επίκεντρο την ολοκλήρωση της επιχειρηματικής τους ιδέας και την είσοδό τους στην αγορά.

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε φοιτητές, ερευνητές και αποφοίτους του ΕΜΠ, καθώς και σε αντίστοιχα μέλη του Πανεπιστημιακού συνόλου της χώρας, για την υποβολή επιχειρηματικών ιδεών/προτάσεων στον τομέα της βιομηχανίας τροφίμων και συγκεκριμένα της γαλακτοβιομηχανίας. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών προσώπων. Ειδικότερα, για τα φυσικά πρόσωπα ή τις ομάδες που θα υποβάλλουν πρόταση στον διαγωνισμό, αποτελεί προαπαιτούμενο η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ενεργού μέλους της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας (φοιτητής, ή απόφοιτος που να απασχολείται ερευνητικά σε κάποιο από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα). Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα συμμετοχής ως μεμονωμένος ερευνητής, εκπρόσωπος ιδρύματος ή ερευνητικής ομάδας με ένα μόνο έργο. Ωστόσο, δύναται να αποτελεί μέλος μιας ή περισσοτέρων ερευνητικών ομάδων άλλων υποβληθεισών προτάσεων, εφόσον η ομάδα αυτή εκπροσωπείται από άλλο φυσικό πρόσωπο.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει, κατά δήλωσή τους, να έχουν τα νόμιμα δικαιώματα επί της υποβαλλόμενης υποψηφιότητας, ήτοι επί του επιχειρηματικού τους σχεδίου. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, προβολής και βράβευσης στον διαγωνισμό, σε σχέση με το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την επιχειρηματική τους πρόταση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του διαγωνισμού. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται το Σάββατο 30 Ιουνίου 2018.

ΑΡΘΡΟ 4: ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Οι προτάσεις των υποψηφίων που θα κατατεθούν, θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Κτηνοτροφία
– Αξιοποίηση των ελληνικών ζωοτροφών και των δυνατοτήτων της ελληνικής γης

2. Βιωσιμότητα / Ασφάλεια / Ποιότητα
– Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας
– Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις Αειφόρας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης

3. Παραγωγή & Διεργασίες
– Βελτιστοποίηση διεργασιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών
– Νέες τεχνολογίες στην ομογενοποίηση του γάλακτος (πχ Εφαρμογή υπερήχων)
– Καινοτόμες τεχνολογίες που επιδρούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γαλακτοκομικών προϊόντων
– Καινοτόμες τεχνολογίες παστερίωσης
– Βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής

4. Σχεδιασμός προϊόντος
– Σχεδιασμός νέου προϊόντος
– Λειτουργικά προϊόντα (functional products)
– Συσκευασία προϊόντος
– Διατηρησιμότητα και συντήρηση προϊόντων

5. Τεχνολογίες εμπλοκής τελικών χρηστών
– Ηλεκτρονικό εμπόριο
– in-store experience

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Για την υποβολή των στοιχείων και των επιχειρηματικών σχεδίων των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθεί πλατφόρμα μέσω του ειδικά διαμορφωμένου διαδικτυακού τόπου τάδε, το αργότερο μέχρι το Σάββατο 30 Ιουνίου και ώρα 11.59μμ.

Η υποβολή περιλαμβάνει:

.  Δήλωση συμμετοχής με τα στοιχεία της υποψηφιότητας
.  Περιγραφή της πρότασης

Σχετικά με την περιγραφή της πρότασης, οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική φόρμα τα παρακάτω πεδία:

Προφίλ υποψηφίων/ομάδας

.  Ατομικά στοιχεία
.  E-mail ή και ηλεκτρονική διεύθυνση
.  Ερευνητική ομάδα στην οποία πιθανό να ανήκει
.  Επιπλέον στοιχεία χρήσιμα στη διαμόρφωση του προφίλ αναφορικά με τον διαγωνισμό
.  Βιογραφικό/ά των συμμετεχόντων στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου/πρότασης, με αναφορά στην εκπαίδευση τους, την εμπειρία τους και τις δεξιότητες τους.

Υποβολή/περιγραφή πρότασης

Η περιγραφή του καινοτόμου σχεδίου θα πρέπει να περιλαμβάνει τη βασική ιδέα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση για τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς, θα πρέπει να μην ξεπερνάτις 2500 λέξεις στο σύνολό της και να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον, θα πρέπει να υποβληθεί σύντομη περίληψη της πρότασης (έως 400 λέξεις) στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα, στην σύνταξη της ιδέας θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

.  Τίτλος πρότασης
.  Συνοπτική περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου στα ελληνικά (έως 400 λέξεις)
.  Συνοπτική περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου στα αγγλικά (έως 400 λέξεις)
.  Στόχος της ιδέας
.  Σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών – Τεχνικά στοιχεία πρότασης -Συνοπτική παρουσίαση λειτουργίας και χαρακτηριστικών.
.  Βασικά στοιχεία καινοτομίας
.  Αν υπάρχουν ήδη στην αγορά παρόμοιες ιδέες και σε τι διαφέρουν από την προτεινόμενη – Πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό
.  Αγορά και πιθανοί πελάτες
.  Τρόποι παραγωγής και τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της πρότασης

Τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού, να ζητήσουν οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, βεβαίωση ή δήλωση τυχόν κρίνουν απαραίτητο, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς διεξαγωγής και υλοποίησης του διαγωνισμού.

Όλα τα στοιχεία, τα οποία θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες στο πλαίσιο του διαγωνισμού θα τηρηθούν απόρρητα, με εξαίρεση όπου προβλέπεται άλλως στους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων που δηλώνουν.

ΑΡΘΡΟ 6: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

6.1 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα εξετάσει εάν οι υποβληθείσες υποψηφιότητες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους και με απόφασή της αποκλείει από τη διαδικασία αξιολόγησης τις υποψηφιότητες εκείνες που δεν πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Με επιμέλεια της Επιτροπής Αξιολόγησης θα αποσταλούν σχετικές εμπιστευτικές, έγγραφες ή ηλεκτρονικές, ενημερωτικές επιστολές προς όλους τους υποψηφίους, είτε προκρίνονται στην επόμενη φάση είτε όχι.

6.2 Α΄ φάση αξιολόγησης
Έχει συσταθεί μητρώο αξιολογητών του διαγωνισμού, το οποίο περιλαμβάνει υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας FrieslandCampina Hellas – NOYNOY, καθώς και αναγνωρισμένες προσωπικότητες από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

6.3 Β΄ φάση αξιολόγησης
Οι ομάδες που προκρίθηκαν, αφού ολοκληρώσουν την πρώτη φάση του προγράμματος, που περιλαμβάνει εξατομικευμένη υποστήριξη από coaches και μέντορες του προγράμματος, θα κληθούν να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό και καινοτόμο τους σχέδιο προφορικά στην ελληνική γλώσσα ενώπιον Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων αποτελείται από 5 μέλη εγνωσμένου κύρους, προερχόμενα από την εταιρεία FrieslandCampina Hellas – NOYNOY και την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΕΜΠ. Στις αρμοδιότητές της εντάσσεται η διενέργεια ελέγχου των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων από τυπικής απόψεως, καθώς και η έγκριση ή απόρριψη αυτών, με σύνταξη σχετικού πρακτικού.

ΑΡΘΡΟ 8: ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Οι διακριθείσες ομάδες που θα επιλεγούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, θα κληθούν να παραστούν στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης των νικητριών επιχειρηματικών ιδεών και της απονομής των αντίστοιχων βραβείων.

Τα έπαθλα σε περίπτωση διάκρισης στον διαγωνισμό είναι:

1. Σύναψη έμμισθης πρακτικής άσκησης εξάμηνης διάρκειας στην εταιρεία FrieslandCampina Hellas,
2. Παροχή χώρου εργασίας εξάμηνης διάρκειας σε εγκαταστάσεις της εταιρείας FrieslandCampina Hellas,
3. Χορήγηση χρηματικού επάθλου αξίας €2000 για την επιχειρηματική ωρίμανση.

Επιπλέον και έπειτα από συνεννόηση με τις ομάδες, θα τους παρασχεθεί εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση (Business Coaching), στο πλαίσιο τους υλοποίησης του επιχειρηματικού τους εγχειρήματος, τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

.  Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 30/06/2018
.  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α’ φάσης: 31/07/2018
.  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β’ φάσης: 20/09/2018

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του διαγωνισμού και κάθε αλλαγή σχετική με το χρονοδιάγραμμα θα αναρτάται στον ειδικά διαμορφωμένο διαδικτυακό τόπο διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Οι διαγωνιζόμενοι συναινούν να ασκεί η FrieslandCampina Hellas – NOYNOY την εξουσία πρώτης αναπαραγωγής της ιδέας, δηλαδή να αποφαίνεται για τον χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο, κατά τους οποίους θα μετατραπεί αφενός η ιδέα σε προϊόν και αφετέρου το τελευταίο να γίνει προσιτό στο κοινό.

Επιπλέον, οι διαγωνιζόμενοι συναινούν πως η FrieslandCampina Hellas – NOYNOY δύναται να προβαίνει σε ενέργειες, όπως:

α) να προσθέτει τα λογότυπα της εταιρείας επί των επιλεχθέντων ιδεών/προϊόντων,
β) να προσθέτει στις επιλεχθείσες(-χθέντα) ιδέες/προϊόντα μεταδεδομένα (meta-data) με αναφορά του ονόματός της,
γ) να αφαιρεί και προβάλλει τμήμα των επιλεχθέντων ιδεών/προϊόντων, που είναι χαρακτηριστικό του περιεχομένου του, για την αξιοποίησή του σε άλλους σκοπούς συναφείς με την επιχειρηματική της δραστηριότητα,
δ) να αξιοποιεί, βάσει του στρατηγικού της σχεδιασμού, τις δράσεις διάχυσης-δημοσιότητας, τόσο της διαδικασίας, όσο και του περιεχομένου (ιδέες, events, συμμετέχοντες) του διαγωνισμού.

Τέλος, οι διαγωνιζόμενοι συναινούν σε κάθε πιθανή τροποποίηση, μετατροπή, προσαρμογή ή άλλη επέμβαση (editing) επί των ιδεών/προϊόντων, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, όπως αυτό περιγράφεται στους όρους του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 11: ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την εκτέλεση των ενεργειών που προβλέπονται στους Παρόντες Όρους. Η εκτέλεση των ενεργειών αυτών συνεπάγεται: (α) τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, (β) την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού από τον Συμμετέχοντα και (γ) την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση του Συμμετέχοντα ως προς τη συλλογή και επεξεργασία  από  την  FrieslandCampina, το ΕΜΠ και την Break – Even, όλων των απαιτούμενων για το σκοπό του παρόντος Διαγωνισμού προσωπικών του στοιχείων και δεδομένων, όπως το ονοματεπώνυμο, επάγγελμα/ιδιότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( e-mail), διεύθυνση ΙΡ του ηλεκτρονικού υπολογιστή, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας,  ηλικία,  σπουδές κ.α. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα του Διαγωνιζόμενου τηρούνται σε αρχείο αποκλειόμενης οποιασδήποτε διασυνοριακής διαβίβασής τους σε χώρα εκτός της ΕΕ. Οι Διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να ζητήσουν  ανά πάσα στιγμή πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς (δικαίωμα στη φορητότητα), καθώς και  να ζητήσουν τη διόρθωση σφαλμάτων, να εναντιωθούν στην επεξεργασία τους υποβάλλοντας οποιαδήποτε αντίρρηση ή να περιορίσουν την επεξεργασία τους, να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της και να ζητήσουν  τη διαγραφή τους (δικαίωμα στη λήθη). Επίσης έκαστος Διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή που είναι η (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για περαιτέρω πληροφορίες, ο κάθε Διαγωνιζόμενος μπορεί να ανατρέξει στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο Διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η FrieslandCampina δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης στους χώρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό ιστότοπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η FrieslandCampina θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που δηλώνει. Περαιτέρω, η  FrieslandCampina δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των διαγωνιζομένων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Η FrieslandCampina δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού  με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού.

Όλοι οι Διαγωνιζόμενοι αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους, παρέχοντας ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτα τη συγκατάθεση και συναίνεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του παρόντος Διαγωνισμού.

Η FrieslandCampina, το ΕΜΠ και η Break – Even  αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβούν στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξα­γωγής και δημοσιότητάς του (σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997, ως ισχύει και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ως ισχύει), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της FrieslandCampina, του ΕΜΠ και της Break – Even  εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ως ισχύουν, κάθε Συμμετέχων έχει και δικαιούται να ασκήσει εγγράφως τα προαναφερόμενα δικαιώματα.  Η FrieslandCampina, το ΕΜΠ και η Break – Even δεσμεύονται να κάνουν καλόπιστη χρήση των συμμετοχών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου και τα χρηστά ήθη. Όλοι οι Διαγωνιζόμενοι αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους, υποχρεούται να μη συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, άλλως να δηλώσει με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση ότι επιθυμεί τη μη συμμετοχή του. Επίσης όλοι οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτά ότι:  (α) η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, (β) με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα, το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά μυστικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, (γ) ρητώς παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η FrieslandCampina, το ΕΜΠ και η Break – Even ή και τυχόν τρίτο πρόσωπο (πάντοτε υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες των προαναφερόμενων) τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση), σύμφωνα με τους παρόντες όρους και  στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισμού, (δ) παρέχουν χωρίς αντάλλαγμα τη συγκατάθεση και την εξουσιοδότησή τους στην FrieslandCampina για την προβολή του Διαγωνισμού, των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων σε οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπος τύπος κλπ) ή/και στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά ιστοσελίδα της FrieslandCampina και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κλπ), για την πραγματοποίηση προωθητικών και διαφημιστικών ενεργειών οποτεδήποτε, παγκοσμίως. Η FrieslandCampina επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του οπτικοακουστικού υλικού (μονταρισμένου ή μη) που τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της παρουσίασης αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε σχετικού γεγονότος για διαφημιστικούς λόγους, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησης, ατελώς και χωρίς να συνιστά αυτό προσβολή της προσωπικότητάς τους.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα λάβει χώρα ως ακολούθως:

Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, ο διαγωνιζόμενος παρέχει τη συγκατάθεσή του και συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που αφορούν στα στοιχεία που συμπληρώνονται στην αίτηση συμμετοχής ή ανακοινώνονται συνεπεία αυτής. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους για τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

Στο σημείο αυτό αναφέρονται  τα εξής :

α) Ως υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και ως υπεύθυνος επεξεργασίας έχει οριστεί ο Δρ. Ευάγγελος Σιώκας.
β) Οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι ο Δρ. Ευάγγελος Σιώκας και ο επίκουρος καθηγητής Άγγελος Τσακανίκας, τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, οι coaches και μέντορες του προγράμματος, και γενικά οι εμπλεκόμενοι με τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα μεταδοθούν ή διαβιβασθούν σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
γ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκευτούν για ένα ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία καταχώρησής τους.
δ) Διαβεβαιώνεται η μη ύπαρξη αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ή λήψης αποφάσεων.
ε) Δεν πρόκειται να γίνει περαιτέρω επεξεργασία για άλλο σκοπό από εκείνον για τον οποίον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέχθηκαν. Σε περίπτωση δε που τυχόν γίνει περαιτέρω επεξεργασία, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα παράσχει  στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες.

ΑΡΘΡΟ 12: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1.Η FrieslandCampina διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους Όρους, όπως ενδεικτικώς να μεταθέσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα Βραβεία σύμφωνα με την κρίση της, καθώς και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά τους Διαγωνιζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου διαγωνιζόμενου ή μη.Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η FrieslandCampina για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τον Διαγωνισμό ή την ακύρωσή του.

2.Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά της FrieslandCampina ή της περιουσίας της, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της FrieslandCampina.

3.Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός του ελέγχου της FrieslandCampina, η τελευταία δύναται και δικαιούται να μην προσφέρει τα Βραβεία, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού βραβείου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

4.Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στη φόρμα συμμετοχής του διαγωνισμού. Η FrieslandCampina δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στη διαδικτυακή σελίδα του διαγωνισμού στο noynoyideachallenge.gr κατά το χρόνο διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή για φόρμες που απωλέσθησαν ή έφεραν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. Οι εγγραφές που δεν συμφωνούν με τους παρόντες όρους θα τεθούν εκτός Διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων όρων συμμετοχής θα επιλύεται καταρχήν φιλικά.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

ΑΡΘΡΟ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο 2108646845, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών), τις ώρες 10:00πμ-19:00μμ.

Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά πλήρη απόδειξη περί της ρητής και ανεπιφύλαχτης αποδοχής των παρόντων όρων.

 

Κατεβάστε την αναλυτική προκήρυξη του Διαγωνισμού “NOYNOY Idea Challenge” εδώ.